Adverteren in de Hart van de Stadkrant?

Plaatsing
Uw advertentie wordt drie maal per verenigingsjaar geplaatst in de Hart van de Stadkrant. Bij tussentijdse aanvang in enig jaar is de frequentie gelijk aan het aantal nog uit te brengen edities. Een adverteerder is gerechtigd de opmaak van de advertentie tussentijds te wijzigen. Dit in nauw overleg met de redactie. Uw advertentie dient digitaal aangeleverd te worden bij de redactie: redactiehvds@palleiden.nl.

Tarieven en voorwaarden

 • €150 per kalenderjaar
  8 cm breed x 5,5 cm hoog (liggend), minimaal 300dpi
  bestand: jpg, pdf, ai, tiff
  aanleveren in kleur mag, dit wordt wel omgezet in grijswaarden
 • €300 per kalenderjaar
  8 cm breed x 11 cm hoog (staand), minimaal 300dpi
  bestand: jpg, pdf, ai, tiff
  aanleveren in kleur mag, dit wordt wel omgezet in grijswaarden

Looptijd en facturering
Een adverteerder verklaart zich door ondertekening van een advertentie-overeenkomst  (zie voorbeeld) akkoord met de plaatsing van zijn advertentie tot wederopzegging, doch voor minimaal de duur van een (1) vol kalenderjaar. Bij tussentijdse aanvang in enig jaar geldt het volgende verenigingsjaar als vol kalenderjaar. In dat geval zijn naast de kosten voor de nog resterende edities in het lopende jaar ook de kosten voor plaatsing van de advertentie in het volgende, volle verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) verschuldigd.

De eerste facturering vindt plaats direct na ondertekening van de advertentieovereenkomst. Daarna steeds in de maand januari van het nieuwe kalenderjaar. U ontvangt de factuur per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen.
Het factuurbedrag dient u over te maken naar: IBAN NL47INGB0003664416 t.n.v. Vereniging voor Pieters- en Academiewijk Leiden o.v.v. het factuurnummer.

Verlenging
Verlenging geschiedt jaarlijks automatisch voor een nieuw kalenderjaar, tenzij tijdig is opgezegd.

Opzegging
Opzegging van de advertentie-overeenkomst is mogelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar per e-mail naar info@palleiden.nl.

Heeft u interesse om te adverteren?
Stuur dan een mail naar info@palleiden.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.