Doel (Art. 2 van de Statuten)

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewoners in de ruimste zin van het woord. Zij zal dit doel via alle geëigende en geoorloofde middelen trachten te bereiken.
Uitgangspunt bij haar werkzaamheden is het streven naar betrokkenheid van de wijkbewoners bij het ontplooien van initiatieven.

Toelichting

De wijkvereniging (PAL) heeft als doel het algemene wijkbelang te behartigen.
Een belangrijk deel van het werk van de wijkvereniging bestaat uit het helpen formuleren van standpunten van bewoners en het uitdragen daarvan bij gemeentelijke instanties over beleidsmaatregelen, waar veel wijkbewoners bij zijn betrokken, bijvoorbeeld grootschalige bouwplannen, het wijzigen van verkeersstromen door de wijk, parkeren of het evenementenbeleid van de gemeente.

Het komt regelmatig voor dat wijkbewoners het bestuur van PAL benaderen over zaken, waarin zij geen standpunt kan of wil innemen. Het gaat dan meestal om individuele verzoeken, zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning (waaronder de vroegere bouwvergunning), voor de verbouwing van een pand of de bouw van een dakkapel. Ook bij individuele problemen van wijkbewoners (bv. burenlawaai, parkeervergunning) speelt PAL geen rol.

Advies

PAL adviseert de wijkbewoners consequent de Gemeenteberichten te raadplegen in de Stadskrant en/of op de site van de gemeente: gemeenteberichten.
Deze site geeft een duidelijk overzicht van verzoeken evenementenvergunning, aanvragen/ verleningen omgevingsvergunning enz. Ook tijdens of na afwezigheid (bijvoorbeeld vakantie) is het zinvol om te kijken of er relevante mededelingen instaan, zodat er eventueel nog tijdig een zienswijze kan worden ingediend.

Ledenvergadering
Op de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald.