Doelencomplex: Wijkvereniging stelt onafhankelijke procesbegeleider voor

in Doelencomplex

Op 14 januari vergaderde de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, onder meer over de voornemens van de universiteit om het zogenoemde Doelencomplex opnieuw in te richten.

De pleidooien van de wijkvereniging voor een onafhankelijke procesbegeleider en van de bewoners en wijkvereniging voor het uitdrukkelijk open laten van een definitieve keus voor een variant met handhaving van de bestaande sociale woningbouw, hadden kennelijk gehoor gevonden.

De nota van uitgangspunten zal op deze punten worden aangepast en er komt een omschrijving van de taakopdracht van de procesbegeleider. Mede op basis van die teksten zal de gemeenteraad binnenkort de Nota van uitgangspunten voor de herinrichting van het Doelencomplex vaststellen.

Een punt van aandacht blijft hoe de inspraak van alle betrokken partijen (zoals de bewoners van de sociale huurwoningen, omwonenden, wijkvereniging, Vrienden van het Singelpark), straks precies gestalte moet krijgen.