Bestuurssamenstelling PAL gewijzigd

in Algemeen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van PAL op 18 april jl. is door de leden ingestemd met de nieuwe samenstelling van het bestuur. De wijziging betrof enerzijds een verlenging van de bestuurstermijn van voormalig duo-voorzitter Adri Klaassen en anderzijds de benoeming van een nieuw algemeen bestuurslid, Wim Brugman.

• Verlenging bestuurstermijn:
Duovoorzitter Adri Klaassen zou statutair en volgens rooster na 6 jaar definitief af moeten treden. Het bestuur heeft de leden echter verzocht om de bestuurstermijn van Adri bij uitzondering met één jaar te verlengen. De reden hiervoor is dat vanwege nog steeds bestaande vacatures in het bestuur de druk op de overige bestuursleden dermate groot is dat effectief bestuurlijk opereren, met name op het gebied van het evenementenbeleid maar ook op andere thema’s, nagenoeg onmogelijk is. Adri Klaassen zal op basis van zijn langjarige kennis, ervaring en netwerk de evenementenportefeuille het komend verenigingsjaar daarom met instemming van de leden blijven beheren. Het bovenstaande houdt in dat Adri het duovoorzitterschap heeft neergelegd en dat vanaf heden Aart Martin de Jong solo de voorzittersrol van PAL op zich neemt.

• Benoeming nieuw bestuurslid: Wim Brugman heeft zich bereid verklaard een bestuursfunctie te vervullen en is met algemene instemming door de ledenvergadering benoemd.

Per 18 april kent het bestuur van de vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West de volgende samenstelling:

Voorzitter: Aart Martin de Jong
Secretaris/penningmeester: Fred van der Loo
Bestuurslid/portefeuille evenementen: Adri Klaassen
Bestuurslid: Jan Demper
Bestuurslid: Wim Brugman

Voor mailadressen, zie: palleiden.nl/de-vereniging/bestuur