Tussenevaluatie evenementenbeleid

in Algemeen/Evenementen

Van gemeentewege is het verzoek gekomen om input aan te leveren voor de beoordeling van de effectiviteit van het evenementenbeleid sinds april 2022. Het bestuur van PAL heeft in een uitgebreide reactie laten weten dat er, ondanks alle goede voornemens die in de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 zijn beschreven, nog veel valt aan te merken op de praktische uitwerking van dat beleid.

Zo moeten we helaas vaststellen dat bij de organisatie van evenementen in onze wijk vooral  sprake is van een economisch motief bij de organisator en dat er van een onderscheidend aanbod dat ‘passend bij de stad’ is nog weinig te merken is.

Een kreet die her en der terugkeert in het beleid is de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat de levendigheid het hier nog altijd wint van de leefbaarheid. Met name op het Garenmarktplein is het organiseren van een muziekfeest met het toegestane maximum geluidsniveau niet of nauwelijks haalbaar, zo erkent ook de Omgevingsdienst. Wellicht moeten we constateren dat dit feitelijk geldt voor alle muziekevenementen van categorie 2A en niet alleen voor de inmiddels ‘verboden’ evenementen vanaf categorie 2B. Daarbij komt ook dat de impact van dergelijke grootschalige evenementen op de kwetsbare ondergrond desastreus is en voor onherstelbare schade zorgt, zeker bij langdurige evenementen met voorspelbaar slecht weer zoals bijvoorbeeld de nostalgische kermis. Tegelijkertijd constateren we dat het afgesproken onderhoud door de gemeente ook te wensen over laat evenals het toezicht en handhaving op de afspraken uit de vergunning.

Wij adviseren dringend om nu echt vaart te maken met het organiseren van de voorgestelde samenwerkingsvorm waarin de verschillende partijen, inclusief de wijkverenigingen, zijn vertegenwoordigd met als doel om voorafgaand aan de vaststelling van een evenement te bekijken of de programmering wel passend is bij de locatie én passend bij het profiel ‘Stad van Ontdekkingen’, pijler ‘Internationale cultuur’. Anderzijds dringen wij nogmaals aan op het participeren van de wijkvereniging in het vooroverleg dat de gemeente heeft met de organisator/aanvrager van het evenement. Ook op dit punt is verbetering gewenst omdat dit nog lang niet altijd standaard plaatsvindt op een tijdstip en wijze die wenselijk is. Participeren betekent voor PAL ook hier echte betrokkenheid van de wijkvereniging en dat gaat dus verder dan een mededeling per telefoon of een mailtje van het evenementenbureau over de gemaakte afspraken met de organisator/aanvrager. Juist vanwege onze bekendheid met de wijk en haar bewoners en ervaringen uit het verleden denken wij een goede gesprekspartner voor beide partijen te zijn.

Tenslotte heeft het bestuur een aantal aanbevelingen voor verbetering van het huidige beleid gedaan die ons inziens dringend uitwerking behoeven. Onze adviezen zien vooral op:

  • naleving van de afspraken uit het verleden en als toegezegd in de nota o.a. betreffende de bijlagen 4 en 5, onderhoud Garenmarkt en een rustweekend.
  • betrokkenheid van de wijkvereniging bij programmering, planvorming en evaluatie.
  • communicatie met belanghebbenden.
  • schouw, toezicht, controle en handhaving.
  • aanpassing locatieprofiel Garenmarkt.

Onze volledige inbreng, inclusief de adviezen en voorstellen, is hier te vinden.