Binnenstadswijken willen minder geluidoverlast

in Algemeen/Evenementen

Door Wiecher Steenge.

Zes binnenstadswijken willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft. Ze leveren met de notitie een bijdrage aan het nieuwe evenementenbeleid 2019-2023. De gezondheid van bewoners en bezoekers van evenementen stellen zij hierbij centraal.

Meer bastonen
De notitie Geluidbeleid bij evenementen wordt onderschreven door zeven wijkverenigingen. Dat zijn De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o., Maredorp-de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West en Tussen de Rijnen. De wijkverenigingen onderstrepen het belang van een bruisende, aantrekkelijke stad, maar vinden een aanscherping van het huidige geluidbeleid voor evenementen noodzakelijk.

In de binnenstad wordt een toenemend aantal evenementen georganiseerd, waarbij (versterkte) muziek een steeds grotere rol speelt. Bewoners ondervinden hiervan steeds vaker overlast. De overlast wordt niet alleen veroorzaakt door de evenementen zelf. De (geluid)overlast in de binnenstad ontstaat ook door een toename van toerisme (Airbnb), verkamering, horeca en terrassen. Dit leidt bij een aantal binnenstadsbewoners tot slaap- en gezondheidsproblemen.

De muzieksoort met de daarbij gebruikte geluidinstallaties is ook veranderd, waarbij steeds meer bastonen worden geproduceerd. Het zijn vooral deze lage tonen die een nieuw soort overlast veroorzaken. Bastonen worden vergeleken met de hoge tonen minder gedempt. Daardoor kunnen zelfs bewoners, die op grotere afstand (500 meter of meer) van het evenement wonen, overlast ervaren.

Conclusies en aanbevelingen
De wijkorganisaties zijn bij het opstellen van de notitie Geluid bij evenementen onder andere geadviseerd door de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Verder hebben zij gekeken naar het nieuwe geluidbeleid voor evenementen 2018 van Amsterdam en de ervaringen van haar (binnenstad)bewoners. Dit leidde tot de volgende conclusies en aanbevelingen:
• Het huidige geluidbeleid in Leiden is ontoereikend om het complexe probleem aan te kunnen. Het biedt wel voldoende aanknopingspunten voor verbetering.
• Een geluidbeleid kan worden aangescherpt door striktere geluidnormen voor elk van de vier geluidcategorieën 1, 2a, 2b en 3, die aan evenementen wordt toegewezen. Dit zijn lagere normen dan de bestaande en vergelijkbaar met die van Amsterdam. En verder door een maximum geluidnorm op het evenemententerrein zelf, afhankelijk van de grootte van het evenement.
• De maximale geluidbelasting op elk van de ongeveer dertig evenementenlocaties in Leiden moet opnieuw worden vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de grootte van de locatie, het aantal woningen aan en nabij de evenementenlocatie en de geluidwerende voorzieningen van omliggende woningen om een te hoge gevelbelasting te voorkomen.
• Ook het maximaal aantal evenementen per locatie moet opnieuw worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ligging van de evenementenlocatie ten opzichte van aangrenzende woonwijken, geluidwerende voorzieningen en een eventuele overlap met naastgelegen locaties.

Nieuw beleid
De wijkverenigingen stellen voor in het beleid ook de omvang van evenementen in bezoekersaantallen van ‘kleinschalige’ tot ‘groot podium’ evenementen mee te nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met wat een (evenementen-) plein of park wat betreft ligging/locatie en/of kwetsbaarheid ‘aan kan’. De huidige beleidsregel gaat uit van de grootte van de evenementenlocatie en het aantal vluchtwegen. Dat kan niet langer het enige criterium zijn voor vaststelling van het maximum aantal bezoekers.
De wijken willen verder een aanscherping van de procedure van de horeca-/evenementenklachtenlijn. Nu moet de horeca-/evenementenklachtenlijn worden gebeld of de organisator. Dat leidt vaak niet tot een gewenst resultaat. Daarom willen zij één klachtenmeldpunt, bij voorkeur de horeca-/evenementenklachtenlijn en NIET de organisator. Deze klachtenlijn moet niet alleen de klacht registreren en aan de politie doorgeven. Klachten over geluidoverlast van evenementen moeten na registratie ook aan de geluidhandhaver (Omgevingsdienst West-Holland) worden doorgegeven. Die kan de geluidklacht direct controleren en zo nodig corrigerend ingrijpen. De dienst kan bij herhaling zelfs een dwangsom opleggen.
Verder vinden de wijken het gerechtvaardigd om met de nu al toenemende geluidoverlast en evenementendruk in het nieuwe beleid het maximum aantal evenementendagen in de categorie 2 a en 2b op de binnenstadlocaties aanzienlijk te beperken en evenwichtiger te verdelen over de beschikbare evenementenlocaties/-dagen in Leiden.

Bijdragen aan oplossing
Een bruisende stad is voor de leefbaarheid van Leiden voor alle Leidenaren van belang. De wijken zijn dan ook van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen in de toenemende problematiek van geluidoverlast en serieus moet omgaan met terechte zorgen en klachten van (binnenstad)bewoners. Aan de oplossing daarvan willen de wijken graag bijdragen.
De wijkverenigingen hebben wethouder Yvonne van Delft onlangs gevraagd om de notitie met haar beleidsmedewerkers en geluidsadviseurs (Omgevingsdienst West-Holland en NSG) te bespreken. Ze willen ook graag met haar afstemmen hoe ze de komende periode bij de revisie van de Locatiescan Evenementenlocaties kunnen worden betrokken.
Lees hier het hele document. Met dank aan Wiecher Steenge, initiator en trekker van dit document.