Parkeervisie vrijgegeven voor inspraak

in Algemeen/Parkeren

Op donderdag 30 januari jl. zijn de concept Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 en de concept Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020 vrijgegeven voor inspraak. Zowel in de onlangs gepubliceerde Mobiliteitsnota als in deze Parkeervisie krijgt de fiets van het college een prominente plek toebedeeld en is het niet alleen de auto waar het over gaat.

Vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en grote instellingen uit de stad hebben via parkeerpanels meegedacht over een nieuwe Parkeervisie. Ook PAL was in deze parkeerpanels vertegenwoordigd. Vanaf nu kan iedereen het nieuwe parkeerbeleid lezen en reageren via een inspraakreactie. Alle stukken zijn ook in te zien op  www.leiden.nl/inspraak  Het bestuur van PAL bereidt zich voor op een reactie. De inspraak loopt tot en met donderdag 12 maart. Na het verwerken van de inspraakreacties stelt de gemeenteraad de Parkeervisie vast, en legt het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregels Parkeernormen vast.

Op maandagavond 17 februari is er van 17.30 tot 20.30 uur een informatieavond voor belangstellenden in het Stadskantoor aan de Bargelaan.