Gemeenteraad stemt in met ondergrondse parkeergarages

in Garenmarktplein

Op 28 november heeft de gemeenteraad, volgens verwachting, ingestemd met de bouw van de twee ondergrondse garages.

Er zijn veel moties ingediend, waarvan er ook een flink aantal is aangenomen.

Hier in de bijlage vindt U de moties die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden. Het gaat om de volgende punten:

– het terugplanten van heel grote bomen; een mega-klus!
– een geïntegreerde nadeelcompensatieregeling
– overleg met de omwonenden over de inrichting van de Garenmarkt
– het openbaar maken van het overleg met de omwonenden tijdens de bouw
– stadsontwikkeling rond de Garenmarkt
– geluid- en luchtkwaliteitsnormen die verder gaan dan de wettelijke normen (gewijzigde motie).

Al deze moties zijn aangenomen.

Vanzelfsprekend hangt veel af van de precieze manier waarop uitvoering gegeven zal worden aan deze moties. Wij hopen daar binnenkort op terug te kunnen komen in het overleg met de projectleiding.

Daarnaast zijn er vele moties behandeld over nut en noodzaak van de garages, mede in het licht van veranderingen in parkeergedrag en in de financiële vooruitzichten van de gemeente, die zich voorgedaan hebben na het sluiten van het collegeakkoord. Deze moties zijn verworpen.

Een motie die meer parkeerplaatsen voor mindervaliden vraagt, en waarin ook gevraagd wordt om meer elektrische laadpalen, is aangenomen.

Als er vragen zijn, benader dan de wijkvereniging via info@pieterswijk.nl