Algemeen

Enquête CML over vergrote terrassen rijp voor de prullenbak

Vorige week lanceerde Centrum Management Leiden (CML) via hun sociale mediakanalen een enquête waarin zij Leidenaren oproept hun mening te geven over het eventueel permanent maken van de zogenaamde ‘coronaterrassen’. In het Leids Dagblad van vrijdag 6 mei jl. konden we lezen dat binnen twee dagen de enquête al meer dan vijfhonderd keer was ingevuld en dat 80 procent van de respondenten had gekozen voor het in stand houden van de vergrote terrassen, ook na 4 oktober. En dat iets meer dan 60 procent heeft aangegeven zelf in de binnenstad te wonen.

Al geruime tijd wordt van diverse kanten een sterke lobby gevoerd richting de verantwoordelijke politici om toch vooral de horeca blijvend tegemoet te komen met grotere terrassen. Dat daarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat de beweegredenen voor het toestaan van grotere terrassen inmiddels niet meer aan de orde zijn (de anderhalve meterbeperking is immers alweer geruime tijd opgeheven) doet blijkbaar niet ter zake. Enkel gaat het ook nu weer om meer, meer, meer…

Nu komt CML met een, volgens Centrummanager Gijs Holla, ‘niet wetenschappelijke enquête’ in een poging om de publieke en politieke opinie te beïnvloeden. Het zal voor iedereen direct duidelijk zijn wat de uitkomst daarvan moet zijn.

Het is echter zeer de vraag welke waarde we aan de uitkomst van dit zelfbedachte instrument moeten hechten. Om die vraag te beantwoorden hebben we een deskundige gevraagd om naar de opzet van deze enquête te kijken en zijn oordeel is vernietigend.  Volgens hem conflicteert deze enquête zo’n beetje met alle eisen die je aan een goed opgezet onderzoek dient te stellen: “Een goed opgezette enquête moet aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste willen we dat de vragenlijst valide is. Dat wil zeggen dat je meet wat je beoogt te meten. Ten tweede gaat het om de betrouwbaarheid van het gebruikte middel. Daarbij gaat het dan om de mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval. En als derde is het van belang dat de uitkomst representatief is. Deze vragenlijst voldoet van geen kant aan al deze criteria. Wanneer je wilt meten hoe de bevolking van Leiden aankijkt tegen de zogenaamde coronaterrassen dan moet je beginnen met duidelijke vragen te stellen die niet suggestief zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dat is hier totaal niet het geval. Voor heel veel mensen zal het bijvoorbeeld nogal wat uitmaken om welk terras het gaat bij de suggestie dat ‘de terrassen een goede toevoeging zijn maar niet allemaal hoeven te blijven’ (vraag 2). De uitbreiding van een terras zal voor sommige Leidenaren een prima optie zijn zolang het maar niet gaat om het terras ‘in hun achtertuin’. Je meet in dit geval dus meer de vrees voor een bepaald terras dan de opvatting over de meerwaarde van grotere terrassen voor de stad”.

“Veel erger is het echter gesteld met de betrouwbaarheid van deze enquête. Uit een proef op de som blijkt het namelijk kinderlijk eenvoudig om de uitkomst te manipuleren. Zonder probleem kun je de vragenlijst honderden keren invullen en versturen. Er is geen enkele beperking ingebouwd om dat te voorkomen en dat maakt dat bijvoorbeeld voor- of tegenstanders alle ruimte hebben om de uitslag naar hun hand te zetten. Daarmee is op voorhand elke uitkomst waardeloos. Mij zegt het dus ook niets dat er binnen twee dagen zoveel reacties zijn binnengekomen. Ik beschuldig niemand maar voor hetzelfde geld is die overijverige medewerker die de enquête vroegtijdig op de sociale mediakanalen van CML plaatste daar zelf verantwoordelijk voor. In ieder geval is het voor iemand met een beetje kennis van ICT een fluitje van een cent om via een stukje van het internet geplukte software zo’n vragenlijst automatisch meerdere malen te laten invullen. Al helemaal wanneer er geen beperkingen zijn gesteld om dat te voorkomen.“

Tenslotte nog iets over de representativiteit van deze enquête: “Bij elk onderzoek is het van groot belang dat de groep die reageert representatief is voor de populatie die men wil bevragen. Het was de bedoeling van de enquête om de mening van ‘de Leidenaren’ te peilen over het eventueel permanent maken van de zogenaamde ‘coronaterrassen’. Omdat de verspreiding veelal plaatsvindt via de kanalen van CML, de horeca en studentenvertegenwoordigers, lijkt het toch vooral uit te draaien op een uitslag die slechts de mening van een selectief deel van de Leidenaren weergeeft. Als het al Leidenaren zijn die reageren want iemand uit bijvoorbeeld Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp of voor mijn part Amsterdam kan zonder enig beletsel de enquête invullen. En dat volgens CML 60 procent van de mensen die voor blijvende vergrote terrassen zijn uit de binnenstad komt kunnen ze op geen enkele manier hard maken want ook daarop is in de enquête geen enkele controle ingebouwd. Kortom deze enquête rammelt aan alle kanten en verdient maar een plek: de prullenbak.”

Actueel

Enquête CML over vergrote terrassen rijp voor de prullenbak

in Algemeen

Vorige week lanceerde Centrum Management Leiden (CML) via hun sociale mediakanalen een enquête waarin zij Leidenaren oproept hun mening te geven over het eventueel permanent maken van de zogenaamde ‘coronaterrassen’. In het Leids Dagblad van vrijdag 6 mei jl. konden we lezen dat binnen twee dagen de enquête al meer dan vijfhonderd keer was ingevuld…

Lees verder

ALV 2022 – Maandag 25 april

in Algemeen/ALV

Het bestuur van wijkvereniging PAL nodigt bij deze haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 25 april 2022. Plaats van handeling is het Huis van de Passer, Steenschuur 6, 2311 ET te Leiden. Het programma ziet er als volgt uit: 19.45  uur   Inloop met koffie…

Lees verder

Binnenkort verschijnt Hart van de Stad nr 164

in Algemeen

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt in april huis-aan-huis bezorgd in de wijk en ook verspreid onder de leden van de gemeenteraad. In deze editie: De zeven wijkverenigingen van de binnenstad en de Zeeheldenbuurt hebben onlangs…

Lees verder

default

Locatieprofiel Garenmarktplein

in Algemeen/Evenementen/Garenmarktplein

Al geruime tijd wordt er tussen gemeente en diverse  belanghebbenden gesproken over een nieuw locatieprofiel voor het Garenmarktplein. Die gesprekken hebben tot op heden echter nog steeds niet geleid tot een door alle partijen gedragen voorstel. Niet in de laatste plaats omdat het overleg steeds weer werd uitgesteld en gedane toezegging om voorliggende versie van…

Lees verder

Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad 2022-2026

in Algemeen

De inspanningen van de Gemeente om de binnenstadeconomie te stimuleren, de stad mooier en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben al goede resultaten opgeleverd. Maar er zijn ook keerzijden waar nog ernstig aandacht aan gegeven moet worden: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer…

Lees verder

Hart van de Stad krant 163 komt eraan

in Algemeen

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt in december huis-aan-huis bezorgd in de wijk en ook verspreid onder de leden van de gemeenteraad. Onderwerpen in deze editie: VERKEERSDESKUNDIG ONTWERPER MARIUS VAN PUTTEN NIEUWE (TWEEDE) ALV PAL LEIDEN…

Lees verder

Wijkverenigingen binnenstad komen met gezamenlijke zienswijze over bezoekerseconomie

in Algemeen

De gemeente Leiden heeft het visiedocument Bezoekerseconomie ter inspraak aangeboden. Alle belanghebbende konden tot 3 september een reactie opgeven of een zienswijze indienen. De binnenstadswijkverenigingen hebben de handen ineen geslagen en hun zienswijze aangeboden. Het door het college gepresenteerde conceptdocument “Visie Bezoekerseconomie” schiet op veel cruciale punten ernstig tekort, zowel voor wat betreft de onderbouwing…

Lees verder

Hart van de Stad krant 162 komt uit

in Algemeen

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt in september huis-aan-huis bezorgd in de wijk en ook verspreid onder de leden van de gemeenteraad. De nieuwste editie is HIER al te lezen op deze website.

Lees verder

Uitnodiging ALV 2021

in Algemeen/ALV

In verband met de corona maatregelen moesten de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen van PAL Leiden in april 2020 en april 2021 worden uitgesteld. De in de Hart van de Stadkrant 158 gepubliceerde agenda kon niet worden afgehandeld, wat betekent dat de door het bestuur opgestelde jaarrekeningen van 2019 en 2020 nog niet door de leden zijn…

Lees verder

Wijkverenigingen tekenen niet bij het kruisje voor vertrouwen

in Algemeen

Vorig jaar namen de 8 binnenstadse wijkverenigingen gezamenlijk het besluit om het overleg met de gemeente op te schorten uit onvrede over de wijze waarop er met hun inbreng in een reeks van participatietrajecten werd omgegaan. Na dat besluit is het een tijdlang stil geweest. Sinds januari 2021 zijn er diverse gesprekken tussen de wijkverenigingen en…

Lees verder

Leids verkameringsbeleid faalt

in Algemeen/Verkamering

Onlangs stuurde het College een brief aan de leden van de Leidse gemeenteraad over de effecten van het nieuwe verkameringsbeleid. In die brief wordt geconstateerd dat er na een jaar nog geen direct gevolg voor de leefbaarheid in de wijken te zien is. Wij vrezen echter met grote vreze dat er ook in de toekomst…

Lees verder

Law Park, het begon zo aardig…

in Algemeen/Levendaal - West

Onlangs stuurde wethouder Paul Dirkse een brief aan de gemeenteraad waarin hij aangeeft dat de beoogde vorming van het nieuwe Leiden Law Park er goed uit ziet. Voor het bestuur van  wijkvereniging PAL was dat aanleiding om de heer Dirkse onze reactie te sturen op een brief die wij ongeveer tegelijkertijd ontvingen van de kwartiermaker…

Lees verder

Hart van de Stad krant 161 komt eraan

in Algemeen

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt verspreid onder de leden van de gemeenteraad en wordt huis aan huis bezorgd in de wijk. De nieuwste editie is al te lezen op deze website.

Lees verder

Waterambacht bepleit ‘Blue Deal Leiden Waterstad’

in Algemeen

Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen worden. Zij hebben daarom het initiatief  genomen voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle bij het water in Leiden betrokken partijen gedeelde overeenkomst met uitgangspunten en plannen voor hoe nu en in de toekomst met…

Lees verder

Evaluatie verkamering

in Verkamering

Het is al weer ruim een jaar geleden dat nieuwe regels van kracht zijn geworden voor de verkamering van panden. Op verzoek van de gemeenteraad evalueert het college van B&W deze regels binnenkort. Naast anderen heeft ook PAL in een eerder stadium commentaar geleverd op de ontwerp-regels. Daarom is zij nu gevraagd om input te…

Lees verder

ALV opnieuw uitgesteld!

in Algemeen

De maatregelen die op 28 september door premier Rutte zijn afgekondigd hebben het bestuur van PAL doen besluiten om de reeds eerder uitgestelde Algemene Ledenvergadering opnieuw uit te stellen. Nu bijeenkomsten met meer dan 30 personen voorlopig niet meer zijn toegestaan zien wij geen mogelijkheid de voor 6 oktober a.s. geplande vergadering doorgang te laten…

Lees verder

ALV: dinsdag 6 oktober a.s.

in Algemeen/ALV

UITNODIGING De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van april jl. is verplaatst naar dinsdag 6 oktober 2020. Maar inmiddels nogmaals uitgesteld! Lees het nieuwe bericht van 29 september! in de LOKHORSTKERK, PIETERSKERKSTRAAT 1 Programma: 19.30 uur: Inloop met koffie en thee 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 2020 Ten opzichte van het verleden moeten we dit jaar vanwege de coronamaatregelen…

Lees verder

Buurtverenigingen Binnenstad schorten contact met de gemeente op

in Algemeen

De acht buurtverenigingen van de Leidse binnenstad, waaronder ook PAL Leiden, hebben vandaag het college van Burgemeester en Wethouders per brief laten weten dat zij hun medewerking aan door de gemeente georganiseerde participatietrajecten voorlopig opschorten. Dit uit onvrede over de wijze waarop de gemeente de voorbije periode is omgegaan met hun inbreng bij diverse inspraakprocedures…

Lees verder

Garenmarktplein officieel geopend

in Garenmarktplein

De stad en de wijk hebben er lang op moeten wachten maar op woensdagavond 15 juli jl. rond 23.00 uur was het dan eindelijk zover dat het plein boven de Garenmarktgarage door de aannemer kon worden ‘teruggegeven’. Met een symbolische handeling werd door een aantal hoofdrolspelers in dit project de LED-verlichting ontstoken die de grasperken…

Lees verder

Vergunning Langebrug 12A toch verleend

in Langebrug

Ondanks de hevige protesten van bewoners van de Pieterswijk tegen de komst van een mega restaurant aan de Langebrug 12A heeft het college onlangs besloten om een eerder geweigerde omgevingsvergunning toch te verlenen. Daarmee kan de geplande verbouwing van de kelder tot horecagelegenheid en opslagruimte alsnog doorgang vinden. De bewoners laten het er echter niet…

Lees verder

Nieuwe aanvraag voor horeca Langebrug 12A

in Langebrug

Nieuwe aanvraag voor horeca Langebrug 12A en reacties van wijkbewoners Nadat het college van B&W op 2 oktober 2019 de aanvraag voor een omgevingsvergunning had geweigerd, heeft de eigenaar van het pand in november 2019 een nieuwe aanvraag ingediend. De omwonenden zijn van mening dat het hetzelfde plan is, in een nieuw jasje. De aanvrager…

Lees verder

Inspraakreacties Evenementenbeleid

in Evenementen/Gemeente

Naast de inspraakreactie van de wijkvereniging is door diverse bewoners binnen onze wijk ingesproken. Van een aantal van die inspraakreacties kunt u hieronder kennisnemen, alsmede van de brief van Jan Pieters aan de wethouder over een uitspraak van de Raad van State over het binnenshuis meten van geluidniveau’s. Inspraakreactie van Huub Frencken en van Jan…

Lees verder

Aandacht voor elkaar in de wijk tijdens de coronacrisis

in Algemeen

Het is stil geworden in onze wijk. Weinig mensen en verkeer op straat, geen reuring, zelfs nauwelijks in de vele studentenhuizen die onze wijk rijk is. Geen spontane ontmoetingen meer, geen vergaderingen, afstand houden en stille winkels. Het leven verloopt in een lagere versnelling, een beetje als tijdens de autoloze zondagen in 1973 ten tijde…

Lees verder

ALV UITGESTELD VANWEGE CORONA

in Algemeen/ALV

Eerder hebben wij op deze website gemeld dat op donderdag 23 april 2020 de Algemene Ledenvergadering van PAL Leiden zou plaatsvinden. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de aanwijzingen van de overheid op dit punt hebben wij besloten om de vergadering te annuleren en te verplaatsen naar een datum later dit jaar. Hou de…

Lees verder

Plein boven nieuwe parkeergarage heet voortaan Garenmarktplein

in Garenmarktplein

Op donderdag 13 februari maakte de gemeente bekend dat het plein op het dak van de nieuwe parkeergarage  voortaan ‘Garenmarktplein’ zal heten. Deze naam had ook bij de in november gehouden enquête de meeste stemmen gekregen. De gemeente heeft verder besloten om de smalle strook die direct langs ‘t Kruytschip en de voormalige Meisjes-HBS loopt,…

Lees verder

Parkeervisie vrijgegeven voor inspraak

in Algemeen/Parkeren

Op donderdag 30 januari jl. zijn de concept Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 en de concept Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020 vrijgegeven voor inspraak. Zowel in de onlangs gepubliceerde Mobiliteitsnota als in deze Parkeervisie krijgt de fiets van het college een prominente plek toebedeeld en is het niet alleen de auto waar het over gaat.…

Lees verder

Naam voor plein aan de Garenmarkt

in Garenmarktplein

De resultaten van de enquête over de naam van het plein en de naam van de straat vóór het Kruitschip zijn binnen. De enquête was uitgeschreven door een werkgroep van bewoners uit onze wijk. Naast de digitale enquête zijn de bewoners van de Garenmarkt persoonlijk benaderd met een handtekeningenactie. Medio december heeft de werkgroep haar…

Lees verder

Mobiliteisnota: autoluwe delen in de binnenstad

in Algemeen

Vanwege het vertrek van wethouder Martine Leewis en de komst van haar opvolger Ashley North (Groen Links) hebben we iets langer moeten wachten op de Mobiliteitsnota die uiteindelijk afgelopen week verscheen. In de nota wordt aangegeven welke straten op korte termijn autoluw of autovrij gemaakt kunnen worden zonder wezenlijke gevolgen voor het grotere verkeersnetwerk in…

Lees verder

Enquête over plein aan de Garenmarkt

in Garenmarktplein

Een mooi plein verdient een mooie naam! (Garenmarkt is een straat en Kruitschip een gebouw) Er bestaat veel verwarring over de naamgeving van het toekomstige plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage. Op kaarten en navigatiesystemen worden allerlei verschillende namen voor deze locatie gebruikt. De aanleg van het toekomstige plein op het dak van…

Lees verder

1 2 3 7
Ga naar Bovenkant